Elektromechanik

Opublikowane oferty pracy 02.08.2022
HR Wise
Sosnowiec
Sosnowiec, śląskie
Polska
Kategoria Utrzymanie Ruchu
Praca na stałe
Pełny wymiar - umowa o pracę
Wymagane doświadczenie
Gałąź przemysłu
Automotive
Podróże służbowe
Praca stacjonarna
Opis stanowiska

Firma HR Wise Sp. z o.o. - firma doradztwa personalnego, certyfikowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 24491, specjalizuje się w rekrutacji stałej inżynierów, pracowników technicznych wyższego i niższego szczebla, specjalistów centrów nowoczesnych usług biznesowych oraz pracowników IT. Wspieramy Klientów w zakresie rekrutacji i szkoleń, a naszych Kandydatów w zarządzaniu ich ścieżką kariery i planowaniu rozwoju umiejętności zawodowych.


Dla naszego Klienta, będącego jednym z liderów branży produkcyjnej poszukujemy Kandydata na stanowisko:


Elektromechanik

NR REF: 22/0627Lokalizacja: Sosnowiec


Twój zakres obowiązków: • Diagnozowanie oraz usuwanie awarii maszyn i urządzeń
 • Obsługa i utrzymywanie maszyn w sprawności technicznej
 • Nadzorowanie i pilnowanie terminów przeglądów maszyn i urządzeń oraz systematyczne prowadzenie związanej z tym dokumentacji
 • Współpraca z Działami firmy, które związane są z poprawnością funkcjonowania maszyn i urządzeńWymagania pracodawcy:


 • doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane w UR)
 • praktyczna wiedza z zakresu elektryki (mile widziana z automatyki przemysłowej)
 • Posiadanie uprawnień SEP
 • Umiejętność analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej
 • Umiejętność pracy w zespole
Pracodawca oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca na jedną zmianę
 • Pakiet medyczny Medicover
 • Premie miesięczne oraz premie motywacyjne
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów i stałego rozwoju
 

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych 

dla Kandydatów na pracowników i współpracowników

HR Wise sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644), przy ul. Puszkarskiej 9, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000719297, NIP: 679*****45, REGON: 369508505 jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) kandydatów na pracowników i współpracowników, zwanych dalej Kandydatami.

Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Administratora w celu: 

przeprowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników,

na potrzeby przyszłych rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia przez Kandydata zgody na takie przetwarzanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej. 

Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 powyżej. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, o której mowa w pkt. 2 lit. b powyżej, Administrator będzie przetwarzał takie dane we wskazanym celu przez okres trzech lat od dnia wyrażenia takiej zgody lub do czasu wycofania zgody przez Kandydata. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.

Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci, tj. osoby, których dane dotyczą. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydatów jest:

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy, lub

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania, co dotyczy przede wszystkim przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych) Kandydata oraz przetwarzania danych Kandydata na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane osobowe Kandydatów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego, Kandydaci zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy) w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci mają prawo do: 

bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,

dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,

poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,

usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,

ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,

przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,

wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,

w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 7 lit. b powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

Jeżeli Kandydaci chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, powinni przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 12 poniżej. 

Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biurohrwise.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora.

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.