Zasady i Warunki Korzystania Ze Strony

RobotaAutomatyka.pl („Strona”, “Witryna” lub „Firma”) oferuje Państwu za pośrednictwem tej witryny szeroką gamę produktów i usług („Materiały” lub „Usługi”). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami ustalającymi warunki korzystania z Witryny. Informujemy, że korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie poniższych Warunków.

Uwaga: Niniejsza Witryna i niniejsze Warunki mogą zostać zmienione przez RobotaAutomatyka.pl z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Prosimy o regularne przeglądanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po każdej zmianie oznacza akceptację zmiany.

Zasady i warunki

Wszystkie informacje i usługi w niniejszej witrynie internetowej (wraz z podstawowymi plikami źródłowymi HTML) mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z następującymi Warunkami. RobotaAutomatyka.pl, będąca własnością Piotr Tracichleb Automatyka, NIP: 6412490867, może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki poprzez aktualizację tego wpisu. Dalsze korzystanie ze strony internetowej RobotaAutomatyka.pl oznacza akceptację niniejszych Warunków.

Wykorzystanie materiałów

Zawartość tej Witryny (w tym tekst, grafika, obrazy, logo, ikony przycisków, kod HTML, oprogramowanie, własność intelektualna i inne Materiały) są własnością RobotaAutomatyka.pl, jej dostawców treści lub klientów i są chronione przez prawa autorskie. Ponadto kompilacja (tzn. gromadzenie, rozmieszczenie i montaż) wszystkich treści na tej Witrynie jest również chroniona.

Korzystanie z Materiałów Witryny na jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym lub w jakimkolwiek innym celu jest zabronione, a takie nieautoryzowane użycie może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne podobne prawa. Możesz używać, przeglądać, drukować i/lub pobierać jedną kopię Materiałów z tej Witryny na dowolnym pojedynczym komputerze wyłącznie do osobistego, informacyjnego, niekomercyjnego użytku w ramach swojej organizacji, pod warunkiem, że zachowasz wszystkie prawa autorskie i inne informacje dotyczące własności. W żadnym wypadku materiały z tej Witryny nie będą przechowywane w jakimkolwiek systemie przechowywania i wyszukiwania informacji bez uprzedniej pisemnej zgody RobotaAutomatyka.pl.

Polityka prywatności

Wykorzystanie przez nas wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz w ramach procesu rejestracji, podlega warunkom naszej Polityki prywatności.

Zachowanie użytkowników

Jako użytkownik jesteś odpowiedzialny za własną komunikację i odpowiadasz za konsekwencje swoich publikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poleganie na materiałach opublikowanych przez innych użytkowników odbywa się na własne ryzyko. Wszystkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, grafika, wideo, wiadomości lub inne materiały publikowane publicznie lub przesyłane prywatnie są wyłączną odpowiedzialnością autora lub osoby, od której pochodzą takie materiały. Zezwalasz również każdemu subskrybentowi lub użytkownikowi na uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie, przeglądanie, przechowywanie i odtwarzanie tego typu treści do użytku osobistego.

Kiedy publikujesz ogłoszenie, przesyłasz plik lub w inny sposób dostarczasz nam materiały do ​​wyświetlenia na stronie internetowej, udzielasz stronie RobotaAutomatyka.pl nieodpłatnej, wieczystej, niewyłącznej, nieograniczonej, ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, kopiowanie, adaptowanie, przesyłanie, publicznie odtwarzanie lub wyświetlać takich treści. Wszelkie hiperłącza zawarte w publikacji przesłanej przez użytkownika zostaną wyłączone po opublikowaniu w Witrynie.

Korzystając z tej Strony nie możesz:

(1) zamieszczać materiałów obscenicznych, zniesławiających, zawierających groźby, nękających, obraźliwych, nienawistnych lub zawstydzających innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot;

(2) zamieszczać obrazy lub treści o charakterze jednoznacznie seksualnym;

(3) tworzyć łańcuszków pocztowych lub piramid inwestycyjnych;

(4) podszywać się pod inną osobę, w tym, (ale nie ograniczając się do) pracownika RobotaAutomatyka.pl, lub fałszywie oświadczać lub wprowadzać w błąd w kwestii powiązania z osobą lub podmiotem;

(5) publikować materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, kasowniki lub inne programy komputerowe lub silniki, które mają na celu uszkodzenie, szkodliwą ingerencję, potajemne przechwycenie lub przywłaszczenie dowolnego systemu, danych lub informacji;

(6) publikować, wysyłać e-mailem lub przesyłać jakichkolwiek materiałów, których nie masz prawa udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych;

(7) publikować, wysyłać pocztą e-mail ani przesyłać niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „poczty-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania;

(8) zamieszczać materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz pozwolenie właściciela praw autorskich na ich publikowanie; zamieszczać materiałów ujawniających tajemnice handlowe, chyba że jesteś ich właścicielem lub masz pozwolenie właściciela; publikować materiałów, które naruszają jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej innych osób lub prawa do prywatności lub reklamy innych osób;

(9) krzywdzić w jakikolwiek sposób nieletnich; lub

(10) prześladować lub w inny sposób angażować się w jakiekolwiek zachowanie, które nęka inną osobę.Informacje o użytkowniku

Witryna działa jako pasywny kanał dystrybucji i publikacji informacji przesłanych przez użytkowników online i nie ma obowiązku wcześniejszego sprawdzania informacji, i nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzanie lub monitorowanie materiałów publikowanych przez użytkowników. W przypadku powiadomienia o wiadomościach, które rzekomo nie są zgodne z Warunkami, Firma może zbadać i ustalić według własnego uznania, czy usunąć lub zażądać usunięcia wiadomości. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników za wykonanie lub niewykonanie takich czynności. Firma może podjąć wszelkie działania w odniesieniu do informacji przesłanych przez użytkowników, które uzna za konieczne lub właściwe, jeśli uważa, że ​​mogą one zadziałać na szkodę Firmy.

Aby korzystać z niektórych funkcji Serwisu, musisz zarejestrować się w RobotaAutomatyka.pl oraz utworzyć nazwę użytkownika i hasło w procesie rejestracji. Zgadzasz się (a) na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie oraz (b) na utrzymywanie i niezwłoczną aktualizację dostarczonych informacji. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i informacji o koncie oraz za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego hasła lub konta. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa oraz zapewnić, że wylogujesz się ze swojego konta po zakończeniu każdej sesji. Firma nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z braku ochrony hasła lub informacji o koncie. Jeśli podałeś lub RobotaAutomatyka.pl ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że podałeś nieprawdziwe lub niedokładne informacje lub nieaktualne lub niekompletne informacje, RobotaAutomatyka.pl ma prawo zawiesić lub usunąć Twoje konto.

W celu korzystania z usług Serwisu wymagane będzie podanie prawidłowego adresu e-mail. Oprócz warunków, które mogą być określone w jakiejkolwiek polityce prywatności w tej Witrynie, rozumiesz i zgadzasz się, że Firma może ujawnić stronom trzecim, w sposób anonimowy, pewne zbiorcze informacje zawarte w Twoim zgłoszeniu rejestracyjnym. Firma nie ujawni żadnej stronie trzeciej Twojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail ani numeru telefonu bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem zakresu koniecznego lub odpowiedniego do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub w postępowaniu sądowym, w którym takie informacje są istotne. Firma zastrzega sobie prawo do oferowania usług i produktów stron trzecich w oparciu o preferencje, które określisz podczas rejestracji i w dowolnym czasie po tym; takie oferty może składać RobotaAutomatyka.pl lub osoby trzecie. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji dotyczących informacji o koncie.

Z wyjątkiem jakiegokolwiek kontaktu z Twojej strony w celach otrzymania pomocy technicznej lub zgodnie z naszą Polityką prywatności, wszelka komunikacja od Ciebie do tej Witryny będzie uważana za niepoufną i niezastrzeżoną. Zgadzasz się, że wszelkie komentarze, informacje, opinie i pomysły dotyczące naszej firmy, produktów lub usług, które przekazujesz do RobotaAutomatyka.pl, zostaną uznane za własność Firmy, a Firma będzie uprawniona do pełni praw własności, w tym bez ograniczenia, nieograniczonego prawa do wykorzystywania lub ujawniania takich informacji zwrotnych w dowolnej formie, medium lub technologii znanej obecnie lub opracowanej później oraz w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez wynagrodzenia.

Elementy wypowiedzenia i umowy

RobotaAutomatyka.pl zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do skorzystania z wszelkich środków prawnych w celu usunięcia Twoich postów z tej Witryny, do i natychmiastowego zamknięcia Twojego konta, jeśli którykolwiek z Warunków zostanie naruszony. Ponadto, jeśli Firma nie jest w stanie zweryfikować lub uwierzytelnić jakichkolwiek informacji przesyłanych do Witryny, Konto może zostać zamknięte. Może to nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności.

Nie będziesz nadużywać ani udostępniać swojej nazwy użytkownika/hasła do RobotaAutomatyka.pl. Jeśli naruszasz swoje zobowiązania wynikające z Regulaminu, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności.


Linki

Witryna zawiera łącza do innych witryn dla wygody użytkownika. RobotaAutomatyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zasobów ani za ich zawartość. Umieszczenie takiego linku nie oznacza poręczenia za takie witryny lub ich zawartości ani żadnego związku z ich obsługą. RobotaAutomatyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, zgodność z prawami autorskimi, legalność, przyzwoitość lub stosowność treści, reklam, produktów lub innych materiałów na takich stronach. W żadnym wypadku RobotaAutomatyka.pl nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez użytkownika w związku z użyciem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na takich zewnętrznych witrynach. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do podlinkowanych witryn zewnętrznych, robisz to na własne ryzyko. Wszelkie wątpliwości dotyczące witryn internetowych osób trzecich należy kierować do odpowiedniego administratora witryny lub webmastera. RobotaAutomatyka.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego łącza w dowolnym momencie.

Możesz podawać linki do strony głównej RobotaAutomatyka.pl, pod warunkiem, że (a) nie usuniesz ani nie zasłonisz, poprzez ramkowanie lub w inny sposób, żadnej części Witryny lub reklam, informacji o prawach autorskich lub innych informacji na tej stronie, ( b) poinformujesz RobotaAutomatyka.pl o takim linku, kontaktując się z nami oraz (c) usuniesz linki do RobotaAutomatyka.pl, jeśli zostaniesz o to przez nas poproszony.

.

Informacja o prawach autorskich i znakach towarowych

Znaki towarowe, znaki usługowe i logo RobotaAutomatyka.pl oraz inne użyte w tej witrynie („Znaki towarowe”) są własnością RobotaAutomatyka.pl i ich odpowiednich właścicieli. Nie możesz bez pozwolenia korzystać z takich Znaków Towarowych, ani kożystać z żadnych treści zawartych na tej stronie internetowej.


Ograniczenie odpowiedzialności

RobotaAutomatyka.pl to jedynie centrum informacyjne. RobotaAutomatyka.pl nie weryfikuje ani nie cenzuruje nadesłanych ogłoszeń. Ponadto Firma nie jest zaangażowana w faktyczną transakcję ani decyzje swoich użytkowników. W rezultacie Firma nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem ani legalnością publikowanych informacji, prawdziwością ani dokładnością wykazów. Prowadzenie działalności przez Internet wiąże się z ryzykiem, w tym między innymi z ryzykiem obrażeń fizycznych, kontaktami z nieznajomymi, osobami niepełnoletnimi lub osobami używającymi fałszywej tożsamości. Ze swej natury informacje innych osób mogą być obraźliwe, szkodliwe lub wprowadzające w błąd. Oczekujemy, że podczas korzystania z tej witryny internetowej zachowasz ostrożność i zdrowy rozsądek. Korzystając z RobotaAutomatyka.pl przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko związane z kontaktami z innymi użytkownikami, z którymi kontaktujesz się za pośrednictwem serwisu.

Zawartość Witryny może zawierać nieścisłości, nieaktualne informacje lub błędy typograficzne. RobotaAutomatyka.pl nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności, rzetelności, kompletności ani aktualności zamieszczanych informacji. Korzystanie z Witryny i jej zawartości odbywa się na własne ryzyko. Zmiany są okresowo wprowadzane do Witryny i mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. RobotaAutomatyka.pl nie podejmuje żadnych zobowiązań i wyraźnie zrzeka się obowiązku aktualizacji jakichkolwiek treści zamieszczonych na tej Stronie.

RobotaAutomatyka.pl nie gwarantuje, że witryna będzie działać bezbłędnie lub że witryna i jej serwer są wolne od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych mechanizmów. Jeśli korzystanie z Witryny lub Materiałów powoduje konieczność serwisowania lub wymiany sprzętu lub danych, Firma nie ponosi odpowiedzialności za te koszty.

Zrzeczenie się gwarancji

ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE:

KORZYSTASZ Z USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGA JEST ŚWIADCZONA W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. RobotaAutomatyka.pl WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI.

RobotaAutomatyka.pl NIE GWARANTUJE, ŻE (i) USŁUGA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, (ii) USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW, (iii) REZULTATY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE Z KORZYSTANIA Z SERWISU BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE, (iv) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH USŁUGI SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA LUB ŻE (V) WSZELKIE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU ZOSTANĄ NAPRAWIONE.


ŻADNE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD RobotaAutomatyka.pl NIE STANOWIĄ GWARANCJI JEŚLI NIE ZOSTAŁA ONA WYRAŹNIE OPISANA W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY POBRANE LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB W RAMACH KORZYSTANIA Z USŁUGI SĄ UŻYWANE NA WŁASNĄ RĘKĘ I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ UŻYTKOWNIK BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOICH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE RobotaAutomatyka.pl NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB INNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, DOBREJ WOLI, UŻYTKOWANIA, STRATY DANYCH LUB INNYCH NAWET JEŚLI RobotaAutomatyka.pl ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z: (i) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU; (ii) KOSZTÓW NABYCIA USŁUG ZAMIENNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NABYTYCH LUB OTRZYMANYCH DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG LUB OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI; (iii) NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU; (iv) OŚWIADCZEŃ LUB ZACHOWANIA JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH W USŁUDZE; LUB (v) JAKICHKOLWIEK INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE JEST ZADOWOLONY Z JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG RobotaAutomatyka.pl LUB Z JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW I WARUNKÓW RobotaAutomatyka.pl, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z RobotaAautomatyka.pl.

Odszkodowanie

Korzystanie z witryny internetowej RobotaAutomatyka.pl oznacza zgodę na obronę i zabezpieczenie przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami wobec właścicieli i pracowników Strony RobotaAutomatyka.pl. (w tym uzasadnione honoraria adwokackie), wynikające z niewłaściwego korzystania ze Strony przez Użytkownika lub osobę trzecią korzystającą z jego konta.

Obowiązujące przepisy

Prawo Polskie oraz prawo Unii Europejskiej regulują wszystkie sprawy związane z dostępem i korzystaniem z tej Witryny. Niniejsze Warunki podlegają prawu Polskiemu bez względu na pojawiające się sprzeczności. Spory wynikające z niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Polskich.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez jakikolwiek sąd właściwy za nieważne, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które pozostaną w pełnej mocy.

Firma nie twierdzi, że Materiały mogą być legalnie przeglądane lub pobierane poza Polską. Dostęp do Materiałów może być niezgodny z prawem przez niektóre osoby lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny spoza terytorium Polski, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za zgodność z prawem swojej jurysdykcji. W szczególności zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych.

Postanowienia ogólne

POZA WYJĄTKAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI W INNYCH OBSZARACH WITRYNY NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ CAŁĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM, A FIRMĄ W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA ZE STRONY. ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW BĘDĄ NATYCHMIAST OGŁOSZONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. JEŚLI NINIEJSZE WARUNKI NIE SĄ W PEŁNI ZAAKCEPTOWANE, MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY.

W przypadku pytań dotyczących Regulaminu serwisu prosimy o kontakt z RobotaAutomatyka.pl.


Szukaj pracy